Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w parafii Świętego Józefa

w Olsztynie

Rys historyczny

          Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. należy do nowych, ważnych posług liturgicznych we współczesnym Kościele. Na jej wprowadzenie wyraził zgodę Ojciec Święty Paweł VI, podkreślając rolę i zaangażowanie wiernych świeckich w misję Kościoła. Bardzo ważnym papieskim dokumentem poruszającym tematykę szafarzy Komunii św. był list motu proprio Ministeria quaedam z dnia 15 sierpnia 1972 r. Dokument ten rezerwuje posługę akolity wyłącznie dla mężczyzn, ale równocześnie przestaje być ona zastrzeżona tylko dla kandydatów do sakramentu kapłaństwa. Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. została wprowadzona na mocy instrukcji watykańskiej Immensae Caritatis w 1973 r. Cała dyscyplina ustanawiania nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. została uregulowana w Kodeksie Prawa Kanonicznego promulgowanym przez papieża Jana Pawła II w 1983 r. W kanonie 910 Kodeks stwierdza, że zwyczajnym szafarzem Komunii świętej jest biskup, prezbiter i diakon. Natomiast nadzwyczajnym szafarzem Komunii jest akolita oraz wierny wyznaczony zgodnie z kanonem 230. Przywoływany tutaj kanon 230 określa funkcje, w których wierni świeccy mogą współdziałać z wyświęconymi szafarzami. Znajdujemy w nim stwierdzenie, że mężczyźni świeccy, którzy posiadają odpowiedni wiek i przymioty ustalone przez Konferencję Episkopatu, mogą być na stałe przyjęci do posługi lektora i akolity. Równocześnie Kodeks zezwala, aby tam gdzie jest to konieczne, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogli wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, między innymi rozdzielać Komunię św. Tak więc Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983 określa grupy osób, które w pewnych okolicznościach mogą zostać ustanowione nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. Są to akolici oraz świeccy (zarówno mężczyźni jak i kobiety) wyznaczeni zgodnie z przepisami prawa kościelnego.

Formacja szafarzy nadzwyczajnych

          Kandydat na szafarza, wytypowany spośród parafian przez Ks. Proboszcza, uczestniczy w specjalnym kursie, w czasie którego wysłuchuje wielu wykładów i bierze udział  w ćwiczeniach praktycznych. Wykłady dotyczą m.in. znaczenia liturgii w życiu Kościoła, uświęcenia i kultu w liturgii, funkcji w zgromadzeniu liturgicznym, struktury i teologii Mszy św., posługi świeckich w liturgii, miejsca i misji chorych w Kościele itp. Po zdaniu egzaminu pisemnego kandydat otrzymuje błogosławieństwo od Ks. Bpa w czasie specjalnego obrzędu liturgicznego i podejmuje – w zależności od decyzji Ks. Proboszcza – posługę we własnej parafii. Legitymacja szafarza ważna jest przez jeden rok i może być przedłużana.

          Wszyscy szafarze nadzwyczajni Komunii św. z całej Archidiecezji biorą udział co roku w specjalnych, trzydniowych rekolekcjach formacyjnych.  Rekolekcje są obowiązkowe i wraz z opinią Ks. Proboszcza warunkują przedłużenie możliwości pełnienia funkcji szafarza.   Posługa szafarza jest dobrowolna i bezinteresowna. Szafarz nie pobiera żadnego wynagrodzenia ani od parafii, ani od osób, którym udziela Komunii św. Posługa ta ma charakter nadzwyczajny, pomocniczy. Podczas Mszy św. wykonywana jest w sytuacji, gdy kapłanów jest w danym czasie w kościele za mało, a liczba przystępujących do Komunii św. przedłuża czas jej udzielania. Decyzję o udzielaniu Komunii św. przez nadzwyczajnego szafarza podejmuje wówczas Ks. Proboszcz lub kapłan – główny celebrans Mszy św.

Posługa wobec chorych

          Podstawową posługą nadzwyczajnego szafarza jest zanoszenie do domów Komunii św. tym wiernym, którzy nie mogą wziąć udziału w Eucharystii – chorym, niepełnosprawnym  i  osobom w podeszłym wieku. W pierwsze piątki miesiąca odwiedzają ich sami kapłani, spowiadając i udzielając Komunii św. W niedzielę natomiast i święta, kiedy księża posługują w kościele, Komunii św. udzielają chorym szafarze nadzwyczajni. Przed pójściem do osób pragnących przyjąć Pana Jezusa, szafarz uczestniczy w Eucharystii i sam przyjmuje Komunię św. Rodzina osoby chorej, niepełnosprawnej lub w podeszłym wieku może zgłosić taką potrzebę Ks. Proboszczowi, który zawsze decyduje o posłudze szafarza poza kościołem. W domu potrzebujących szafarz nadzwyczajny sprawuje przewidziany przepisami obrzęd liturgiczny na uroczyście przykrytym stole, przed krzyżem, przy zapalonych świecach. Modli się wspólnie z chorym i jego rodziną.

 Źródło: http://stanislaw.lublin.pl/posluga-nadzwyczajnego-szafarza-komunii-sw-w-parafii/#

Szafarze nadzwyczajni w naszej parafii:

- Leonard  Ragin

- Tomasz Porzych

- Mariusz Sapiela

- Albin Waleszczyński

- Stanisław Talmon

- Rafał Ruchlewicz

- Mariusz Mieczaniec

- Jacek Majdański

- Marek Olszewski

 

Opiekun wspólnoty nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

- ks. mgr Przemysław Nożyński